Gjaldskrá 2020 Hundahald

Þeir sem þess óska geta haldið hunda að uppfylltum ýmsum skilyrðum, meðal
annars um heilbrigði dýranna og umgengni. Hundaeigendum ber að sjá til þess
að dýrin valdi öðrum ekki ónæði og Heilbrigðiseftirlitið fylgir eftir ábendingum
sem berast um að ekki sé staðið við sett skilyrði. 

Tilkynningar vegna hundahald sendast á hhk@heilbrigdiseftirlit.is 

 

Gjaldskrá vegna hundahald

Við umsókn um skráningu hunds skal innheimta gjald sem hér segir:
Skráningargjald kr. 10.000
Skráningargjald eftir útrunnin frest kr. 18.000
Auk þess skal innheimta eftirlitsgjald í réttu hlutfalli við þá mánuði sem eftir eru af árinu.
Bráðabirgðaskráning kr. 7.700
Auk þess skal innheimta eftirlitsgjald í réttu hlutfalli við þá mánuði sem bráðabirgðaskráning gildir.
Af skráðum hundum skal innheimta árlegt eftirlitsgjald sem hér segir:
Einn hundur kr. 14.000
Við afhendingu handsamaðs hunds ber að innheimta gjald sem hér segir:
Tvö tímagjöld heilbrigðiseftirlits kr. 35.000
Afhending skráðs hunds ef eftirlitsgjald og vottorð eru í skilum við handsömun:
Eitt tímagjald kr. 17.500
Að auki skal greiða þann kostnað sem leggst á vegna dvalar eða geymslu viðkomandi hunds. Óskráða hunda má ekki afhenda fyrr en að lokinni skráningu.  

 

Gjalddagi árlegs eftirlitsgjalds er 1. febrúar og eindagi 1. mars.  Dráttarvextir reiknast frá gjalddaga séu gjöldin ekki greidd á eindaga auk áfallins innheimtukostnaðar.  Um innheimtu gjalda fer samkvæmt ákvæðum laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir, með síðari breytingum.  Gjöld skv. gjaldskránni má innheimta með fjárnámi.

Við afskráningu hunds ber að endurgreiða árlega eftirlitsgjaldið í réttu hlutfalli við þá mánuði sem eftir eru af árinu þegar gengið hefur verið frá afskráningu.

 

Hafi leyfishafi lokið námskeiði í hundauppeldi viðurkenndu af Heilbrigðiseftirliti Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis, er heilbrigðisnefnd heimilt, að fenginni umsókn, að lækka gjöld um allt að helming, frá þeim tíma sem fullnægjandi gögn voru lögð fram, enda mæli ekki önnur atriði á móti því sbr. samþykkt um hundahald nr. 154/2000.  Skilyrt er að gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari séu ekki í vanskilum.

 

Heilbrigðisnefnd er heimilt að fella niður eða lækka árlegs eftirlitsgjalds  af leiðsöguhundum blindra, leitar- eða björgunarhundum. Ber að sækja um slíka lækkun eða niðurfellingu gjalda sérstaklega til heilbrigðisnefndar.